SOCIETAS  LANCEA  REGIS

 

Név:  A Királyi Lándzsa Társasága

Alapítva: 2008. Augusztus 20. Szabolcs, Szent István napja

Alapító elnök és aláírásra jogosult képviselő: Nagy Géza

Örökös tiszteletbeli elnök: Prof. Dr. Makkay János

 

I. lándzsaférfi: Dr. Somogyi Győző (2008)

II. lándzsaférfi: Csepin Péter (2009)

III. lándzsaférfi: Sebestyén Sándor (post humus 2010)

IV. lándzsaférfi: Papp Ernő (2010)

V. lándzsaférfi: Polgár Péter (2011)

VI. lándzsaférfi: Prof. Dr. Makkay János (2011)

VII. lándzsaférfi: Szilágyi Péter (2013)

 

A társaság székhelye: 4467 Szabolcs, Szabadság utca 26.

 

A mi teremtőnk és megváltónk, az úr Jézus Krisztus uralkodása alatt, az ő születésének 2008. évében, Augusztus havának 24. napján, ünnepség tartatott Szabolcson, melyet az Árpádok korában : in civitate Zabolch - névvel emlegettek.

Államalapító Szent István királyunk által emeltetett Szűz Mária  egyház falai közt gyűltünk egybe, a hol Szent László királyunk anno 1092’ törvénykezett. A templom lelkipásztora Sipos Brigitta, Isten áldását kérte az ünnepre, a jelenlevőkre, s minden magyar emberre. Emlékeztünk, a hogyan minden év augusztusában a Magyar Állam ezredéves fennállására, a mikoron II. Szilveszter pápa elküldte nékünk, - a Magyar Apostoli Királyság népének - Szent Péter ajándékát, Szent István királyunknak uralkodói diadémáját, a Magyar Szent Koronát. De, bizonyosan nem emlékezünk meg arról a becses ajándékról, a mely a klenódium méltó társaként hazánkba érkezett. Figyelmezzünk Kölcsey szavaira: ki’ elmúlt kora emlékezetét semmivé teszi, vagy semmivé hagyja, saját nemzeti életét gyilkolja meg! Elszántuk, hogy a bűnös feledés cinkosai mink nem leszünk! Ezért! E nemes helyen, és becses alkalommal - Szent István királyunk ünnepén - ki hirdettük a Societas Lancea Regis megalapítását. Erre a napra, első királyunk dicsőségére újraöntöttük a Magyar Szent Lándzsa, a Krisztus szöge betéttel - e fölöttébb szent ereklyével - bélelt szárnyas lándzsa másolatát, a melyet első királyunk Róma város világi urától, az Egyház és Róma védelmezőjétől, a Német-Római Birodalom császárától, III. Ottó becses személyétől kapott uralkodói jelvényül, hogy méltó társa legyen őnéki, az Egyház, és a keresztény Európa megvédelmezésében. S a melyet aztán Aba király a ménfői csatában elveszejtett, s a melyet 1044-óta magyar honban nem láthattunk, még másolat-képen sem. Az utolsó szemtanú 1086-ban még ott látta Rómában, a Szent Péter bazilika főoltárán, Szent Péter apostol confessiója előtt. („Ungarici regis lancea, quae usque hodie ob signum victoriae ante confessionem beati Petri apostoli apparet.”- írja Bonizo, sutri püspöke) Azt a lándzsát mutattuk most újra fel, a melyre ezer éve rávonatott az Árpádok dicső házának vágásos zászlaja, a melynek rajzát Szent István királyunk első pénz éremére is ráverette. Hírül adva ez által az új kor eljövetelét, mert Ő előtte a magyarok, törzsi testvériségben, Attila Turulmadaras zászlaja alatt csatáztak. Ezen a különös és kedves napon, a kincsérmek előkerülését követő 40.(!) évben, a templom előterében újravertük uralkodónk első pénzérméjét, a hírneves Lancea Regis-t. A mely, hogy mindenki megértse: az Árpádok Háza sávos zászlajának legkorábbi ábrázolása és annak ékes bizonyítéka. Eleddig ezt, - a kár mint a Magyar Állam első érméjét - sem láthattuk, de nem is ismerhettük meg…

 

Mindezt a tudós, Prof. Dr. Makkay János tárta elénk, azonos című könyvével és ünnepi előadásában, s e helyütt, ezen alkalommal fektette le „Új magyar ideológia” című munkájának alapgondolatait, a hallgatóság nyilvánossága előtt.

Tompó László szónoklatával zordan megfedte mindazokat, akik hanyagságból vagy gonoszságtól vezérelve elhallgatják nemzeti múltunk nagyjait, és enyészni hagyják, a magyar kincseit. De két bájos zenész úrhölgy, Éva és Lilla muzsikája nemesen oldotta  e villámlóan igaz szózatot. Ezen neves alkalomból az alapító, Nagy Géza szabolcsi hagyományőrző átadta, az évenként odaítélendő „Lancea Regis díjat”, Szent László király szabolcsi hermája előtt. Az érme nagyított bronz képe oly elismerés, a mit azon férfi kaphat, a ki életével példázza a szent lándzsa szerepét, a ki maga is „lándzsa”- férfi. A ki a Menny Sugarát tükrözi. Az első lándzsaférfi: Dr. Somogyi Győző teológus, Munkácsy díjas, kiváló festőművész, és hagyományőrző huszár őrmester lett. A Lancea Regis újjászületésének szobrászati és éremművészeti munkáit, Sebestyén Sándor készítette el Istvánbokori műtermében, önzetlenül nagylelkű, ünnepi felajánlással. Szent István királyunkat lándzsával a kezében ábrázoló millenniumi szobortervét, a melyet akkoron Szabolcson kellett volna hivatalosan föl állítani, szint úgy most láthattuk elsőre. Közös akarattal elhatározták a jelenlevők, hogy a Magyar Szent Lándzsa méltóságteljes őrizésére, kápolnát szándékoznak majdan emelni. E célra az I. lándzsaférfi adakozásra szólított, s adakozott elsőnek. Szilágyi Péter hagyományőrző huszár, építészi minőségében felajánlotta a vállalással járó építészeti feladatok elvégzését. Somogyi Győző festőművész vállalta, az őrkápolna festői díszítményeinek alkotását, tiszteletül az Árpád-házi szenteknek.

 

A Szent István király ünnepére és a díj átadására egybesereglettek, egyhangúlag aláírásukkal tanúskodtak a Societas Lancea Regis megalapítása mellett. Az aláírók közt főként művészek, tudósok, tanítók, diákok és kétkezi munkásemberek képviseltették magukat. Politikus a vagy más egyéb hivatalosság: egy sem. A jelenlevők ünnepi körmenettel zárták a napot, melyet az Árpádok történelmi zászlói vezettek föl. Az ősi vár fokán zengett a himnusz, a magyarság szent imája. Végül, de nem utolszor a Szatmári portán, ünnepi vendégeskedés, testvéri szeretetlakoma várta az ünneplőket. Nemes házi gyümölcs fluidumokkal, jó tokaji borokkal és bőséges gulyással. Ez a  krónikánk.

 

A SOCIETAS LANCEA REGIS CÉLJA:

 

Az Árpád-háznak, mint a honfoglalók és szent királyok nemzetsége kultuszának jelenkori képviselete, az Árpád-ház jelvényeinek és szent ereklyéinek megismertetése, megvédelmezése és jövőbeni átörökítése.

 • az ezzel kapcsolatos történelmi kutatások folytatása és elősegítése
 • a történelmi tényeken alapuló felvilágosítás, oktatás, nevelés
 • az Árpádsávos zászló kultuszának terjesztése
 • a Magyar Zászló Napja országos ünnepként való bevezetése
 • az Árpád-házi uralkodók és szentek ismeretének és tiszteletének terjesztése
 • a személyükhöz köthető ereklyék és művészeti ábrázolások  kutatása
 • új, kortárs művészeti alkotások létrehozásának elősegítése
 • Szent István király és Szent László király napjának kiemelt megünneplése
 • Szent Erzsébet napjának megünneplése
 • a „Lancea Regis” emlékplakett évenkénti odaítélése, az érme újraverése
 • a Magyar Szent Lándzsa őrzése és méltó bemutatása
 • az Árpád-házi szentek őrkápolnájának felépítése

A döntéshozók testületét az alapító elnök által felkért további 3 személy alkotja, akiknek megbízatása 1 évre szól. A Societas Lancea Regis kitüntetettjei, mint független szellemi tekintélyek segítik tanácsaikkal az elnök munkáját. Minden felelős döntés és jogosítvány, így a társvezetők és munkatársak kiválasztási joga is az elnököt illeti meg. A célokat Dr. Somogyi Győző fogalmazta meg elnöki felkérésre.

 

 

HITVALLÁSUNK:

 

Szilágyi Péter hagyományőrző bajtársunk, lándzsaférfi hitvallása Dsida (jelentése: lándzsa!) Jenő verse, amelyet a Társaságunk is magáénak vall.

 

Dsida Jenő: Tekintet nélkül

Be kell látnunk:

Ha kérdeznek, becsületesen

felelni kell.

A harcot becsületesen

fel kell venni,

az úton becsületesen

végig kell menni,

a szerepet becsületesen

el kell játszani,

keményen és tekintet nélkül.

 

A kapuk mögül ebek vicsorognak,

az ablakokból kiköpdösnek

és röhögnek.

Száz közbiztonsági gócpont

adja ki az elfogatási parancsot.

Kemény tárgyak zuhognak a fejünkhöz,

súlyos, vérező kövek,

de néha röppen sóhaj is,

szeretet is, rózsa is.

 

És este a tűzhely mellett,

vagy szuronyos zsandárok között

hátrakötött kézzel,

mégis mondogatni kell

a fellebbezhetetlen,

sziklakemény,

erősítő,

vigasztaló

igét:

 

Krisztusnak és Pilátusnak,

farizeusoknak és vámosoknak,

zsidóknak és rómaiaknak

egyformán szolgálni

nem lehet.